Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Informacja o egzaminie gimnazjalnym 2019 r.

 

Do egzaminu gimnazjalnego przystępują uczniowie III klasy gimnazjum.

Egzamin gimnazjalny jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu gimnazjalnego nie można nie zdać.

Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin gimnazjalny w terminie głównym:

  1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00 (trwa 60 min., przedłużenie do 80 min.)

- z zakresu języka polskiego  – godz. 11:00 (trwa 90 min., przedłużenie do 135 min.)

  1. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00 (trwa 60 min., przedłużenie do 80 min.)

- z zakresu matematyki  – godz. 11:00 (trwa 90 min., przedłużenie do 135 min.)

  1. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym  – godz. 9:00 (trwa 60 min., przedłużenie do 80 min.)

- na poziomie rozszerzonym  – godz. 11:00 (trwa 60 min., przedłużenie do 90 min.)

 

Egzamin gimnazjalny w terminie dodatkowym:

  1. część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
  2. część matematyczno-przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r. (wtorek)
  3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)

 

Przedłużenie czasu trwania egzaminu następuje w przypadku, gdy uczeń ma uprawnienia do dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu (na podstawie opinii lub  orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; na podstawie zaświadczenia lekarskiego).

Poszczególne zakresy/poziomy egzaminu rozdzielone są przerwą.

 

Zdający przystępujący do egzaminu powinni mieć przy sobie legitymację szkolną.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego:

- uczeń losuje numer stolika, przy którym będzie pracował;

- arkuszy egzaminacyjnych nie podpisuje się, są one kodowane;

- uczeń powinien sprawdzić kompletność arkusza egzaminacyjnego przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań;

- pracę z arkuszem rozpoczyna się po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela;

- uczeń przenosi odpowiedź na kartę odpowiedzi;

- po upływie czasu przeznaczonego na egzamin uczeń ma dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi;

- instrukcja dotycząca sposobu zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi oraz nanoszenia poprawek na karcie odpowiedzi i w zeszycie zadań egzaminacyjnych będzie zamieszczona w arkuszu egzaminacyjnym;

- uczeń może zgłosić konieczność skorzystania z toalety przez podniesienie ręki;

- po zakończeniu egzaminu uczeń pozostaje na swoim miejscu, nauczyciel odbiera arkusz, sprawdza jego kompletność, a następnie zwalnia ucznia; 

- egzamin może być unieważniony, jeżeli uczeń niesamodzielnie rozwiązuje zadania lub wniósł do sali urządzenie telekomunikacyjne lub zakłóca przebieg egzaminu.

 

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego ‎nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ‎zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć na stronie internetowej CKE (www.cke.gov.pl) w:

  1. informatorze o egzaminie gimnazjalnym
  2. przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
  3. arkuszach z lat ubiegłych

 

Informacje dotyczące egzaminów są również dostępne pod adresem: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/egzaminy_zewnetrzne/

 

Każdy arkusz egzaminacyjny zawiera kartę odpowiedzi, w której uczeń zaznacza odpowiedzi ‎do zadań zamkniętych. Rozwiązania zadań otwartych zapisuje się w miejscu do tego ‎przeznaczonym na kartach rozwiązań zadań otwartych.

 

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego: 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2019 r.

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla każdego zakresu/poziomu egzaminu gimnazjalnego, do którego uczeń przystąpił.

Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.