Język niemiecki od czwartej klasy

W nowym roku szkolnym proponujemy uczniom klas czwartych rozpoczęcie nauki języka niemieckiego w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach programu DSD I (Deutsches Sprachdiplom) przygotowującego do uzyskania w klasie ósmej certyfikatu językowego na poziomie B1.

Grupa może liczyć 14 osób, a nauczanie będzie odbywało się międzyoddziałowo (chętni uczniowie spośród klas czwartych).

DSD I to dyplom wydawany przez Ministerstwo Edukacji i Kultury Republiki Federalnej Niemiec. Dyplom umożliwia studiowanie na każdej uczelni w Niemczech bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów językowych.

Przygotowanie do egzaminu będzie rozłożone na naukę języka niemieckiego w klasach IV–VIII.

Chętnych prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Administracja i zarządzanie: Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu