Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALYCH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim na rok szkolny 2018/2019 (w tym terminarz) określa Zarządzenie nr 110.1.6.2018 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I publicznych branżowych szkół I stopnia i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych (na stronie: http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/ )

 

W tym roku po raz kolejny rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w Kaliszu będzie prowadzona przy pomocy systemu elektronicznego. Na stronie internetowej https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/ będą zamieszczane aktualne informacje na temat rekrutacji, w tym oferta szkół. Przy pomocy serwisu internetowego można będzie: wypełnić wniosek o przyjęcie do szkoły, zapoznać się z kryteriami i zasadami punktacji, monitorować zainteresowanie innych kandydatów poszczególnymi oddziałami.

 

GIMNAZJALISTO!

Jeśli wybrałeś VII Liceum Ogólnokształcące Szkołę Mistrzostwa Sportowego musisz przystąpić do prób sprawności fizycznej, które odbywają się w czasie konsultacji z trenerami (11 maja oraz 26 maja) lub po uzgodnieniu terminu z trenerem (nie później niż do 12 czerwca 2018 r.)

O przyjęciu do VII LO SMS w pierwszym rzędzie decydują pomyślnie zaliczone próby sprawności fizycznej, a następnie liczba punktów za świadectwo (punktowane jest świadectwo z wyróżnieniem, oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wskazanych przez szkołę obowiązkowych przedmiotów nauczania) oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Konieczne jest także przedłożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (od lekarza rodzinnego) oraz zgoda rodziców na uczęszczanie do szkoły mistrzostwa sportowego (pobierz Kwestionariusz ze strony szkoły http://www.zs9.kalisz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=142

 

JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK?

 w Internecie na stronie https://ponadgimnazjalne-kalisz.nabory.pl/ przy pomocy informatora elektronicznego stwórz swoją listę preferencji i wypełnij pola formularza,

 jeśli do wniosku dołączysz dodatkowe oświadczenia i zaświadczenia, zaznacz to koniecznie w systemie elektronicznego wyboru,

 wydrukuj wniosek i podpisz własnoręcznie oraz poproś jednego z rodziców o podpisane wydrukowanego wniosku; postępowanie rekrutacyjne zgodnie z ustawą, prowadzone jest na wniosek rodzica (art. 20a, ust. 4) złożony w szkole pierwszego wyboru. W związku z tym szkoła nie może przyjąć wniosku, którego rodzic nie podpisał,

zanieś wniosek do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 14 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r. do godz. 15.00

 

UWAGA!

1) Wniosek tylko wypełniony a nie złożony w szkole, nie bierze udziału w rekrutacji.

2) Jeżeli szkołą pierwszego wyboru jest VII Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu wydrukuj dodatkowo Kwestionariusz (do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły:

http://www.zs9.kalisz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Itemid=142

i zanieś go wraz z wnioskiem.

3) Koniecznie złóż również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (od lekarza rodzinnego)!

 

Sekretariat szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30, tel. 62 76 85 470.

 

PAMIĘTAJ!

Wnioski złożone po terminie i niekompletne, nie biorą udziału w rekrutacji. Jeżeli zapomniałeś złożyć wniosek w terminie, będziesz mógł wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej (od 1 do 3 sierpnia 2018 r.) w szkole, która wykaże wolne miejsca.

 

W terminie od 22 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 do szkoły pierwszego wyboru należy przedłożyć oryginały lub kopie następujących dokumentów:

1) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub kopię potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum,

2) oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopię potwierdzoną przez dyrektora gimnazjum,

3) oryginały lub poświadczone kopie zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia (tytuł laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów, inne osiągnięcia artystyczne i sportowe oraz wolontariat),

4) dwie podpisane fotografie.

 

Pamiętaj, że terminy rekrutacji zostały określone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i przestrzeganie ich jest Twoim obowiązkiem.

 

WAŻNE!

1. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do VII LO SMS nastąpi do 11 lipca.

2. Należy potwierdzić wolę uczęszczania do SMS do 19 lipca do godz. 12.00, czyli złożyć oryginały dokumentów (jeżeli nie zrobiłeś tego zaraz po zakończeniu roku szkolnego).

3. Ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do VII LO SMS nastąpi 20 lipca godz. 10.00.

 

 

Ważne terminy związane z rekrutacją:

- złożenie dokumentów do VII LO SMS od 14 maja do 30 maja do godz. 15.00

- przeprowadzenie prób sprawności fizycznej przez trenerów do 12 czerwca 

- przekazanie kandydatom informacji o wyniku sprawdzianu sprawności fizycznej do 14 czerwca

- złożenie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego do SMS od 22 czerwca do 25 czerwca do godz. 15.00

- ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do SMS do 11 lipca

- potwierdzenie woli uczęszczania do SMS do 19 lipca do godz. 12.00

- ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych do VII LO SMS 20 lipca godz. 10.00


Zapraszamy na konsultacje naborowe.