Nabór do SP 24

Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

przeprowadzanym w roku szkolnym 2015/2016

Egzamin gimnazjalny odbędzie się:

 

18 kwietnia 2016r.- część humanistyczna

9.00-10.00 historia i wiedza o społeczeństwie (dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony do 20 min.)

11.00-12.30 język polski (dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony do 45 min.)

 

19 kwietnia 2016r.- część matematyczno-przyrodnicza

9.00-10.00 przedmioty przyrodnicze (dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony do 20 min.)

11.00-12.30 matematyka (dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony do 45 min.)

 

20 kwietnia 2016r.- część językowa

9.00-10.00 język obcy na poziomie podstawowym (dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony do 20 min.)

11.00-12.00 język obcy na poziomie rozszerzonym(dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony do 20 min.)

 

Dla ucznia, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym, również z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do egzaminu gimnazjalnego przystępuje w terminie dodatkowym: 1,2,3 czerwca 2016r.

 

Organizacja i przebieg egzaminu gimnazjalnego:

 1. Uczeń zgłasza się na egzamin do szkoły o godzinie 8.15
 2. Między godziną 8.20 a 8.35 zdający losują numery stolików i wchodzą do sali.
 3. Każdy uczeń powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.
 4. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.
 5. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki-jeżeli trzeba je wykonać-uczniowie wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
 6. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 7. Nie wolno korzystać ze słowników i kalkulatorów.
 8. Egzamin rozpoczyna się punktualnie!
  - dla pierwszego zakresu/poziomu o godz. 9.00,
  - dla drugiego zakresu/poziomu o godz. 11.00.
 9. Uczniowie spóźnieni mogą być wpuszczeni do sali egzaminacyjnej tylko do czasu zakończenia czynności organizacyjnych!
 10. Uczeń wykonuje polecenia przewodniczącego zespołu nadzorującego!
 11. Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy.
 12. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.
 13. Uczniowie przenoszą odpowiedzi na kartę odpowiedzi! Uczniowie uprawnieni mogą być zwolnieni z przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 14. Zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu egzaminu:
  - nie opuszcza sali egzaminacyjnej,
  - nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca,
  - w żadnej formie nie porozumiewa się z innymi zdającymi,
  - nie wypowiada uwag i komentarzy,
  - nie zadaje żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych,
  - nie korzysta z żadnych środków łączności.
 15. Dyrektor przerywa danemu uczniowi pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia mu odpowiedni zakres/poziom egzaminu i  nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej jeżeli uczeń:
  - niesamodzielnie rozwiązuje zadania,
  - wniósł do sali urządzenie komunikacyjne,
  - zakłóca przebieg egzaminu.
 16. Zdający, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, odkłada arkusz na brzeg stolika i pozostaje na swoim miejscu aż do momentu zakończenia egzaminu przez wszystkich uczniów z danej sali. Nie dotyczy to uczniów, którzy mają wydłużony czas. Po zakończeniu czasu zasadniczego egzaminu mogą oni wyjść wcześniej z sali.
 17. Na 10 minut przed zakończeniem egzaminu nauczyciel przypomina o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 18. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin uczniowie mają dodatkowy czas -5 min. na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
  Czas ten nie może być wykorzystany na rozwiązywanie zadań.
 19. Zdający, którzy nie zdążyli przenieść odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zgłaszają ten fakt nauczycielowi!
 20. Po dodatkowym czasie nauczyciel informuje zdających o zakończeniu egzaminu, poleca zamknięcie arkusza i odłożenie go na brzeg stolika. Zdający pozostają na swoich miejscach.
 21. Nauczyciele odbierają zestawy od uczniów, sprawdzają kompletność zestawów.
 22. Dwoje uczniów jest obecnych przy pakowaniu materiałów egzaminacyjnych przez zespoły nadzorujące.
 23. Przerwa między zakresami/poziomami egzaminów trwa do godz. 11.00.
 24. Najdalej na 10 minut przed zakończeniem przerwy (ok. godz. 10.50) uczniowie powinni udać się do sal i zająć miejsca!
 25. Podczas przerwy uczniowie przebywają pod opieką nauczycieli.
 26. Uczeń, który podczas egzaminu musi skorzystać z toalety sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego na wyjście zdający pozostawia zamknięty arkusz na swoim stoliku. Czas jego nieobecności zostaje odnotowany w protokole przebiegu egzaminu.
 27. Przed egzaminem należy zgłosić do dyrektora szkoły problemy zdrowotne ucznia, konieczność spożywania posiłku, przyjmowana leków itp.
 28. W dniach egzaminu obowiązuje strój galowy!
 29. Wyniki egzaminu podane zostaną 17 czerwca 2016 r., a zaświadczenia
  o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 24 czerwca 2016 r.
 30. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu.

 

Uwaga!

na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:

-informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012,

-przykładowe arkusze egzaminacyjne,

-arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2015;